SWIZA 鬧鐘 20.0988.203

size ; 108 x 98 mm  
 
金屬銅鍍銀, 鱷魚皮, 石英鬧鐘. Swiss Made  
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 20.0988.503

size : 108 x 98 mm  
 
金屬銅鍍銀, 鰐魚皮, 石英鬧鐘,  Swiss Made.  
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 96.2993.365

size : 58 mm  
 
 
金屬銅鍍銀, 小牛皮, 摺疊式石英鬧鐘, Swiss Made  
 
 
sold out 賣出
 
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 96.2993.626

size : 58 mm  
 
金屬銅鍍銀, 花豹紋皮帶, 石英鬧鐘, Swiss Made.  
 
 
sold out 賣出
 
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 96.2993.767

size : 58 mm  
 
金屬銅鍍銀, 多層牛皮壓製而成, 石英鬧鐘. Swiss Made.  
 
 
sold out 賣出
 
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 96.2993.868

size : 58 mm  
 
金屬銅鍍銀, 多層牛皮壓製而成, 石英鬧鐘. Swiss Made.  
 
 
sold out 賣出
 
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 96.2994.208

size : 60 x 60 mm  
 
金屬銅鍍銀, 多層牛皮壓製而成, 石英鬧鐘. Swiss Made.  
 
 
sold out 賣出
 
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 96.2994.503

size : 60 x 60 mm  
 
金屬銅鍍銀, 多層牛皮壓製而成, 石英鬧鐘. Swiss Made  
 
 
 

SWIZA 鬧鐘 96.2996.465

size : 60 x 60 mm  
 
金屬銅鍍銀, 多層牛皮壓製而成, 石英鬧鐘. Swiss Made.  
 
 
sold out 賣出